Search This Blog

stats

Thursday, January 09, 2014

Allt för Sverige! Reality TV Show of Swedish-American's Finding Their Swedish Roots, Looking for Contestants

http://www.svt.se/allt-for-sverige/

A cowboy from Texas, a garbage man from Wisconsin and a matchmaker from Los Angeles, all have different backgrounds, diverse occupations and living scattered across the United States. They all have different backgrounds, diverse occupations and living scattered across the United States. They all have at least one thing in common - their ancestors emigrated from Sweden. Now, for the first time to return and discover for themselves their Swedish roots.

Tio nya amerikaner upptäcker Sverige. Fr.v: Anders Lundin, Eric Basir, Lori Ferguson, Shane Booth, Laura McIntyre, Matthew Anderson, Rebecca Redner, Dawn Anderson, Dianne Bennett, John Stenson och Michael Peterson. Peter Cederling

Tio nya amerikaner upptäcker Sverige. Fr.v: Anders Lundin, Eric Basir, Lori Ferguson, Shane Booth, Laura McIntyre, Matthew Anderson, Rebecca Redner, Dawn Anderson, Dianne Bennett, John Stenson och Michael Peterson.Foto: Peter Cederling

Tio amerikaner upptäcker sitt Sverige

En cowboy från Texas, en sopåkare från Wisconsin och en matchmaker från Los Angeles, Alla har de olika bakgrunder, vitt skilda yrken och bor spridda över USA. Alla har de olika bakgrunder, vitt skilda yrken och bor spridda över USA. De har alla åtminstone en sak gemensamt – deras förfäder utvandrade från Sverige. Nu ska de för första gången återvända och själva upptäcka sina svenska rötter.
Artikeltexten fortsätter längre nerHoppa till artikeltextenTårar, kulturkrockar och mycket skratt. Efter en månads resor, tävlingar och aktiviteter runtom i Sverige belönas vinnaren slutligen med en träff med den efterlängtade, okända, svenska släkten.
Här är deltagarna som var med hösten 2013:
Rebecca Redner, 40 år, Texas.Rebecca är mamma och hemmafru. Hon är gift med sin highschool sweetheart och de har tre barn tillsammans. Hennes svaghet i livet är kuponger. Varje söndag är det klippfest då hon sitter med saxen och klipper ut veckans erbjudanden. Rebeccas svenska rötter finns framför allt i Stockholm. Är hon rent av släkt med svenska kungahuset?
Dianne Bennett, 72 år, Los AngelesJobbar idag som matchmaker för miljonärer men har tidigare varit både journalist och lapplisa i Beverly Hills. Dianne är en färgstark person som växte upp i Hollywood. Hon har bland andra träffat Marilyn Monroe och Marlon Brando. Dianne gifte sig 14 år gammal och var trebarnsmor som tjugoåring. Dianne vill ta reda på varför hennes svenska mamma adopterades bort. Diannes biologiska släkt är från Medelpad och hennes adoptivsläkt från Småland.
Laura McIntyre, 31, New YorkJobbar som badrumsinredare på exklusiv firma. Designar badrum åt några av New Yorks rikaste och mest kända personer. Är Manhattan-tjej med energi och har glimten i ögat. Lauras morfar var svensken i hennes släkt. Han var en stark karaktär och har präglat släkten. Trots att han länge varit död, pratar släkten om honom som om han levde. Lauras svenska släkt kommer från Småland.
Lori Ferguson, 43 år, FloridaLori jobbar med att sköta ekonomin i makens bilverkstad. Hon är varm och gästfri, har lätt att få vänner, och bjuder ofta hem folk till sig och maken. Och hon brinner för släktforskning. Loris mormor och morfar var svenskar. Hennes morfars släkt är från västkusten medan mormoderns släkt är från Skåne.
Dawn Anderson, 34, Los AngelesDawn jobbar som skådespelerska, musiker och konstnär. Hon vet allt om sin koreanska sida men inget om sin svenska. Hennes pappa är 50 procent svensk. Dawn har rötter i Östergötland.
Eric Basir, 39 år, IllinoisEric är bildretuschör till yrket. Han är troende muslim och vegetarian, är gift och har två barn. Är något av renlevnadsmänniska som självfallet varken dricker eller röker. Han komposterar och vill helst inte flyga på grund av bränsleutsläppen. Är duktig på kampsport. Eric har rötter i Värmland.
Matthew Anderson, 39 år, WashingtonMatthew är skådespelare, då främst på teaterscenen. Är uppväxt i en mormonfamilj. Matts pappa är potatisodlare i Idaho och enligt Matt den mest godhjärtade och ärliga människa som finns. Han vill ta reda på hur pappan kunnat bli en så fantastisk man och tror att svaren ligger i de svenska rötterna. Den svenska släkten finns i Dalarna.
Michael Peterson, 41 år, TexasMichael från Texas har en ranch och är cowboy. Men hans huvudsakliga inkomstkälla är jobbet som datatekniker. Han är en härlig ”good guy” och en god ”storyteller”. Michael har svenskt arv både från sin mamma och pappa. Hans pappas släkt kommer från Småland och hans mammas från Gotland.
John Stenson, 47 år, WisconsinJohn jobbar som sopåkare, men är också biodlare. Han är en riktig arbetshäst, och menar att det är tack vare hans svenska arv som han har så god arbetsmoral. På fritiden åker han gärna motorcykel med kompisar. Johns farfars far emigrerade från Värmland.
Shane Booth, 36 år, North CarolinaKonstlärare och fotograf som brinner för konsten. Ända sedan barnsben har Shane varit intresserad av sitt svenska arv, då hans mormor visade bilder och berättade historier om den svenska släkten. En stulen påse hästskor låg till grund för att hans förfader emigrerade för över hundra år sedan. Shanes släkt kommer från Småland.
Allt för Sverige har premiär 20 oktober 2013 och sänds i åtta avsnitt. Amerikanerna tävlar mot varandra, både i lag och individuellt. Precis som de två tidigare säsongerna är Anders Lundin programledare.
Ten new Americans are discovering Sweden. From left: Anders Lundin, Eric Basir, Lori Ferguson, Shane Booth, Laura McIntyre, Matthew Anderson, Rebecca Redner, Dawn Anderson, Dianne Bennett, John Stenson and Michael Peterson.Photo: Peter Cederling

Ten Americans find Sweden

A cowboy from Texas, a garbage man from Wisconsin and a matchmaker from Los Angeles, all have different backgrounds, diverse occupations and living scattered across the United States. They all have different backgrounds, diverse occupations and living scattered across the United States. They all have at least one thing in common - their ancestors emigrated from Sweden. Now, for the first time to return and discover for themselves their Swedish roots.
Article text goes further downJump to article textPRINTTears, cultural clashes, and much laughter. After a month of traveling, competitions and activities throughout Sweden winner rewarded finally with a hit with the highly anticipated, unknown, Swedish family.
Here are the participants who were the fall of 2013:
Rebecca Redner, 40, Texas.Rebecca's mother and homemaker. She is married to her high school sweetheart and they have three children together. Her weakness in life is coupons. Every Sunday it is cutting celebration when she sits with the scissors and cut out this week's offerings. Rebecca's Swedish roots are primarily in Stockholm. Is she even related to the Swedish royal family?
Dianne Bennett, 72 years old, Los AngelesWork today as matchmaker for millionaires but has previously been both a journalist and meter maid in Beverly Hills. Dianne is a colorful person who grew up in Hollywood. She has, among others, met Marilyn Monroe and Marlon Brando. Dianne married 14 years old and was mother of three twenties. Dianne wants to find out why her Swedish mother was adopted away. Dianne's biological family is from Medelpadsgatan and her adoptivsläkt from Småland.
Laura McIntyre, 31, New YorkWorks as a bathroom interior designer in exclusive company. Design the bathroom for some of New York's wealthiest and most famous people. Is Manhattan girl with energy and has a twinkle in his eye. Laura's grandfather was a Swede in her family. He was a strong character and has characterized the family. Although he has long been dead, talking family about him as if he was alive. Laura's Swedish family comes from Småland.
Lori Ferguson, 43, Florida, Lori works to manage the economy in her husband's auto repair shop. She is warm and hospitable, are easy to make friends, and often invite people home to themselves and spouse. And she is passionate about genealogy. Loris grandparents were Swedes. Her grandfather's family is from the West Coast while the grandmother's family is from Skåne.
Dawn Anderson, 34, Los AngelesDawn works as an actress, musician and artist. She knows everything about his Korean side but nothing about his Swedish. Her father is 50 percent Swedish.Dawn has roots in Östergötland.
Eric Basir, 39 years old, IllinoisEric's image editors by profession. He is a believing Muslim and vegetarian, is married and has two kids. Are any of renlevnadsmänniska who obviously do not drink or smoke. He composts and would rather not fly because of fuel emissions.Is good at martial arts. Eric has roots in Värmland.
Matthew Anderson, 39, WashingtonMatthew is an actor, mainly on the theater stage. Grew up in a Mormon family.Matt's dad's potato growers in Idaho, and according to Matt the most kind-hearted and honest person there is. He wants to find out how the father could have been such an amazing man, and believe the answers lies in its Swedish origins. The Swedish genera found in Dalarna.
Michael Peterson, 41, TexasMichael from Texas has a ranch and the cowboy. But his main source of income is the job as a computer technician. He is a lovely "good guy" and a good "story teller". Michael has Swedish heritage from both her ​​mother and father. His father's family comes from Småland and his mother from Gotland.
John Stenson, 47, WisconsinJohn works as a garbage man, but is also a beekeeper. He is a real workhorse, and says that it is thanks to his Swedish heritage that he has such a good work ethic.In his spare time he likes to go motorbike with friends. John's great-grandfather emigrated from Värmland.
Shane Booth, aged 36, the North CarolinaArts Teacher and photographer with a passion for the arts. Ever since childhood has Shane been interested in their Swedish heritage, as his grandmother showed pictures and told stories about the Swedish family. A stolen bag horseshoes was the basis for his ancestor emigrated for over a hundred years ago. Shane's family comes from Småland.
Everything for Sweden premieres October 20, 2013 and broadcast in eight sections. The Americans are competing against each other, both team and individual. Just like the two previous seasons is Anders Lundin host .

Popular Posts

Sweden News latest RSS headlines - Big News Network.com

Ikea Orlando

Ikea Orlando
Opening Day

Lucia Swedish Tradition

Lucia Swedish Tradition
Lucia

Winter Park, FL

Winter Park, FL
Winter Park Farmer's Market