Search This Blog

stats

Tuesday, March 26, 2013

Ulf Kähr, 13 Oktober 1938 - 15 March 2013, AB Gustaf Kähr, Kährs Nybro, Sweden


http://www.barometern.se/familj/minnesord/ulf-kahr%283728883%29.gm


Ulf Kähr
Minnesord 
Ulf Kähr blev 74 år och efterlämnar hustru Astrid, barnen Fredrik, Jesper och Hanne samt barnbarn.
Ulf Kähr växte upp i Nybro där familjeföretaget AB Gustaf Kähr hade sitt huvudkontor. Han tog studenten vid Sigtunaskolan 1958. Ulf hade fin känsla för kamratskapets villkor och fick många vänner. Intresset för idrott, golf och handboll fanns hemifrån och Ulf hade dessutom framgång i simning.
Efter studentexamen följde studier på Schartaus handelsinstitut där Ulf träffade sin Astrid och kärlek uppstod som varade livet ut. Många länder och bosättningsorter kom det att bli för familjen genom åren.
Efter studierna fick Ulf jobb på marknadsavdelningen på Oxelösunds järnverk men återvände 1964 till familjeföretaget för att bygga upp en central personalfunktion. I början av 1970-talet flyttade Ulf och hans familj till Danmark för att öppna ett exportkontor. Därefter fick Ulf ansvaret för att etablera nya marknader för bolaget, först i Västeuropa sedan USA. Som avslutning på sin karriär arbetade Ulf med att utveckla nya marknader i Sydamerika, Asien och Australien. Genom Ulfs pionjärarbete har Kährs Golv i dag en stark position på den internationella marknaden.
Familjen betydde mycket för Ulf och somrarna firade familjen Kähr, oavsett var i världen man bodde, alltid i Båstad. Trots barn och barnbarn utspridda i olika delar av världen var sammanhållningen stark och familjen träffades regelbundet.
Ulf var en skicklig pianist och behärskade både klassisk och modern musik. Många är vi som avslutat en härlig kväll i deras generösa hem till tonerna av Ulfs pianomusik.
På golfbanan fick han utlopp för sitt tävlingsintresse. Men även i de mest spännande matcherna uppträdde Ulf alltid som den gentleman han var. Generös och positiv mot sina medspelare och var inte sen att ge beröm till den som lyckades.
Ulf var alltid vänlig, hade fint sinne för humor – en gentleman med en aldrig sviktande, positiv inställning till sin omgivning. Det var trevligt att umgås med Ulf och tomrummet efter honom blir stort.
Torgny Frykman
Bo Gabrielson
Hans-Olof Harrison
Ola Wilhelmsson
Åke Petersson
Bo FrössbergObituary yesterday
Ulf Kähr was 74 years old and leaves a wife Astrid, children Frederick, Jesper and Hanne and grandchildren.
Ulf Kähr grew up in Nybro where the family company AB Gustaf Kähr had its headquarters. He graduated from Sigtunaskolan, 1958 Ulf had a fine sense of commradship and made many friends. Interest in sports, golf and handball were home and Ulf also had success in swimming.
After completing his studies at Schartaus trade institutions where Ulf met his Astrid and a love arose that lasted a lifetime. Many countries and settlements came to be for the family through the years.
After graduation, Ulf worked in the marketing department of Oxelösunds ironworks but returned in 1964 to the family business in order to build a central HR function. In the early 1970s, Ulf and his family moved to Denmark to open an export office. Subsequently, Ulf became responsible for establishing new markets for the company, first in Western Europe the U.S..  At the end of his career, Mr. Ulf developed new markets in South America, Asia and Australia. By Ulf's pioneering work Kährs flooring today has a strong position in the international market.
Family meant a lot to Ulf and the summers were celebrated by family Kähr, regardless of where they lived, always in Båstad. Although children and grandchildren were scattered in different parts of the world there was a strong cohesion and the family met regularly.
Ulf was an accomplished pianist and mastered both classical and modern music. Many of us attended lovely evenings in their generous home to the tune of Ulf's piano music.
On the golf course, this was an outlet for his racing interests. But even in the most exciting matches Ulf always behaved like the gentleman he was. Generous and favorable to his teammates and was not slow to give praise to those who succeeded.
Ulf was always friendly, had good sense of humor - a gentleman with an unwavering, positive attitude towards their environment. It was nice to hang out with Ulf and the void left by him is great.
Torgny Frykman
Stay Gabrielson
Hans-Olof Harrison
Ola Wilhelmsson
Åke Petersson
Bo FrössbergThe three flags in front of Kährs were at half-mast to remember Ulf.
Ulf was extremely well liked and respected by all of his friends, employees and customers.
We will miss his legacy and connection to our company’s long history.
Our thoughts and prayers to his family and friends.


Popular Posts

Sweden News latest RSS headlines - Big News Network.com

Ikea Orlando

Ikea Orlando
Opening Day

Lucia Swedish Tradition

Lucia Swedish Tradition
Lucia

Winter Park, FL

Winter Park, FL
Winter Park Farmer's Market